Звіт про проведену роботу за 2017 рік

Звіт про проведену роботу за 2017 рік

Звіт про проведену  роботу керівника  дошкільного навчального закладу № 89 за 2017 рік.

Вступ

Дошкільний навчальний заклад у своїй  діяльності  керується  Конституцією   України 

(254к/96-ВР),  Законами  України  "Про освіту" ( 1060-12  "Про дошкільну освіту"( 2628-14  ), “Про фізичну культуру і спорт ”», Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті, Положення «Про дошкільний навчальний заклад», «Про охорону дитинства», Конвенцією «Про права дитини», законами України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно - епідеміологічних норм», Положенням про дошкільний навчальний заклад, а також згідно Базового компоненту дошкільної освіти, Колективного договору  між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим колективом, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Посадових інструкцій та власного Статуту.

Тип дошкільного  навчального закладу:  Дошкільний навчальний  заклад № 89  комбіновоного типу, комунальної форми власності для дітей віком від двох років до семи років,   де  забезпечується  їх  догляд,  розвиток,  виховання  та навчання за програмою «Дитина».

Організаційно-правові засади діяльності   дошкільного навчального закладу
Дошкільний заклад є юридичною особою і  діє  на підставі  статуту,  який затверджений  рішенням Дарницької районної державної адміністрації від 26.11.2009 р   за погодженням      управління освіти  Дарницької районної  в місті Києві державної адміністрації. ДНЗ  має    печатку   і   штамп  встановленого    зразка, бланки з    власними  реквізитами.

    Прийом   дітей   до   дошкільного   навчального    закладу  здійснюється  керівником  протягом  календарного  року згідно електронної черги,  на підставі заяви батьків або   осіб,  які їх замінюють,  медичної довідки про стан   здоров'я   дитини   з  висновком  лікаря,  що  дитина  може відвідувати  дошкільний  навчальний  заклад,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження.
     Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник     ознайомлює батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
   Групи  у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками. що   передбачає перебування в ній дітей однакового віку.

ДНЗ  має 14 груп де виховуються, на даний час, 417 дітей. Упродож  навчального року працювало :

 •  2-групи для дітей ясельного віку;
 •  4- групи для дітей 4-го року життя;
 •  3- групи для дітей 5-го року життя;  
 •  3- групи для дітей 6-го року життя;
 •  2- групи для дітей 7-го року життя

 Переведення  дітей  з  однієї  вікової  групи  до  іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).

     За дитиною зберігається місце в  дошкільному  навчальному закладі у разі її хвороби, карантину,  санаторного  лікування, реабілітації, на час відпустки  батьків  або  осіб,  які їх замінюють, а також у літній оздоровчий  період (75 днів).

     Відрахування дитини  з  дошкільного  навчального  закладу  може здійснюватись:    за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;  на підставі  медичного висновку про стан здоров'я дитини,  що виключає  можливість  її  подальшого  перебування  у   дошкільному навчальному  закладі ,  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.  Адміністрація дошкільного  навчального  закладу письмово із зазначенням причин повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють,  про  відрахування  дитини не менш як за 10 календарних днів.      

         Режим роботи  дошкільного  навчального закладу становить 7.00-19.00, 7.30- 18.00  чергові групи

  Управління дошкільним навчальним закладом

    Керівництво і контроль  дошкільним навчальним закладом здійснює   завідувач Кущова Т.В. Колегіальним    постійно    діючим   органом   управління  дошкільним  закладом  є педагогічна рада закладу. Порядок її створення, склад та повноваження визначені Законом України   "Про  дошкільну освіту" ( 2628-14 ).         

 Учасники навчально-виховного процесу

      Учасниками   навчально-виховного  процесу  у  дошкільному  навчальному  закладі  є   діти   дошкільного   віку,   педагогічні працівники,   помічники  вихователів,   медичні  працівники,
батьки або особи, які їх замінюють.
 Працівники   ДНЗ  несуть  відповідальність за збереження життя,  фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.

 Персональний внесок керівника  у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

 Рівень управлінської культури Кущової Т.В. характеризується створенням у колективі сприятливого демократичного клімату, відображає вміння координувати і направляти діяльність педагогічного колективу для реалізації поставлених завдань річного плану, широким спектром застосування проектних сучасних технологій, які  активно використовуються та поширюються у професійному середовищі. Одним з головних об`єктів уваги керівника стала робота з батьками, яка спрямована на зближення родинного і суспільного виховання завдяки  проектної  діяльності "Батьківські родзинки для кожної дитинки." за педагогічний досвід роботи з батьками  педагогічний колектив  отримав свідоцтво, матеріали даного досвіду внесено до міської картотеки Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського Університету імені Бориса Грінченка.

Досвід роботи ДНЗ неодноразово представлявся для педагогів міста Києва: науково-практична конференція для голів методичних об’єднань вихователів-методистів «Організація життєдіяльності 5-річних дітей в умовах дошкільного навчального закладу»; в Київському міському будинку учителя під час Університету науково-педагогічних знань вихователів-методистів ДНЗ « Метод проектів у роботі з батьками» та під час обміну досвідом курсистів Київського Університету імені Бориса Грінченка 2016-2017 роках та на сторінках  фахових видань: у журналах «Вихователь-методист дошкільного закладу» , «Дошкільне виховання», у часопису «Дитячий садок». Наукові працівники Київського Університету імені Бориса Грінченка висвітлювали досвід роботи у своїх статтях  журналу «Дошкільне виховання» Г. Смольнікова.

У 2016 р. педагогічний колектив дошкільного закладу приймав участь у Всеукраїнському конкурсі з екологічного виховання і посів 4 місце по місту Києву.

У листопаді 2016 р Кущова Т.В. пройшла навчально-практичний семінар «Лялька, як персона: педагогічний підхід для соціального та психологічного розвитку дитини» та отримала сертифікат від Всеукраїнського фонду соціальних інвестицій «Крок за кроком», досвід якого поступово впроваджується в практику роботу з дітьми садочка.

У 2016 – 2017 роках на базі дошкільного закладу проводилось районні методичні об’єднання.

Завдяки вмілій організації роботи з фінансово-господарської діяльності, плідній співпраці з батьківським комітетом  керівнику вдається своєчасно вдосконалювати матеріально – технічні умови, оснащення навчального процесу, ремонту закладу та благоустрою території дошкільного закладу.

На базі ДНЗ у 2016 році відбулося  впровадження мікропроекту Українським фондом соціальних інвестицій «Покращення умов надання послуг дошкільної освіти та створення додаткових місць у дошкільному закладі № 89 Дарницького району міста Києва».

Протягом 2016 року у ДНЗ за бюджетні кошти замінені вікна , зовнішні двері на металопластик. З листопада 2016 року ведуться роботи по утепленню фасаду ДНЗ.

 Колектив, педагоги і вихованці дошкільного закладу активно брали участь в міських і районних заходах та були нагороджені грамотами, подяками, а саме: подяка Подяка ДРДА в місті Києві колективу ДНЗ за творчий підхід 2015р, 2016 р.

Надання навчальних послуг за програмою «Дитина» забезпечує авторитет дошкільного навчального закладу в мікрорайоні.

Кущова Т.В. – дотримується в роботі педагогічної етики, ерудована, постійно працює над удосконаленням власної інформаційної компетентності, володіє інформаційно-комунікаційними технологіями, які успішно використовує їх у практичній діяльності керівника.

 Зміст  дошкільної освіти визначається Базовим компонентом  дошкільної  освіти та реалізується згідно з програмою  Дитина та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН. Діяльність   дошкільного      навчального      закладу регламентується планом роботи,  який складається на навчальний рік  і    оздоровчий    період,    схвалений  педагогічною   радою,  затверджений  керівником закладу та  погоджений   з   управлінням освіти  Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Річний план  має   послідовний порядок  і відповідає таким принципам: законності ,перспективності  конкретності, наступності. планується робота  з  "вузькими" спеціалістами (практичним  психологом, інструкторами  з плавання та  фізкультури,   музичними керівниками);

 Навчальний  рік   у   дошкільному   навчальному   закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року,  а оздоровчий період - 1 червня по 31 серпня.

Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в дошкільному закладі функціонують:

 • музична зала;
 • спортивна зала;
 • кабінет практичного психолога;
 • бассейн;

Створюючи умови для оптимального розвитку дітей в дошкільному закладі, упродовж навчального року колектив дошкільного закладу спільно з батьками цілеспрямовано плідно працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній  групі.

Забезпечення педагогічними кадрами:

Завідувач ДНЗ – Кущова Тетяна В'ячеславівна, освіта вища педагогічна, пед. стаж –  14 років. Вихователь – методист, Мельник Ольга Миколаївна, освіта вища педагогічна, пед. стаж – 40 років, практичний психолог,  музичні керівники, інструктори з фізкультури та плавання.

Адміністрацією ДНЗ вжиті  заходи  щодо  забезпечення  навчального  закладу кваліфікованими   педагогічними   кадрами   та   доцільність    їх розстановки.

Аналіз  рівня освіти педагогічних працівників

 • повна вища педагогічна освіта – 21 (64 %)
 • повна вища педагогічна не фахова освіта – 2 ( 7 %)
 • базова вища педагогічна освіта – 1 (4 %)
 • неповна вища педагогічна освіта фахова 8( 25%)
 • навчаються в вищих педагогічних навчальних закладах – 1 ( 4 %)

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників

 • звання вихователь – методист –  3
 • вища категорія – 7
 • І категорія – 7
 • ІІ категорія -4
 • спеціаліст –  4
 • встановлено тарифні розряди – 10  

 Аналіз управлінської, методичної та організаційно-педагогічної роботи

Дошкільний заклад відповідає вимогам сьогодення, де створені належні  умови   виховання і навчання малечі та безпеки життєдіяльності. Групи обладнані необхідними предметами господарювання,  твердим та м`яким інвентарем.  В усіх групових приміщеннях виконуються встановлені санітарно - гігієнічні норми:  освітлення, проводиться вологе прибирання з використанням дезінфікуючих засобів, провітрювання, заміна постільної білизни у відповідності з графіком. Дошкільний заклад укомплектований технічним та педагогічними кадрами   З усіма категоріями працівників проводиться інструктажі: з техніки безпеки на робочому місці, з протипожежної безпеки, з охорони життя і здоров”я дітей. Встановлені і затверджені графіки робочого часу, розподілені обов`язки та навантаження між працівниками  усіх  ланок.

 Зміцнилася  материально - технична база закладу Дитячий садок підключений до мережі Інтернет.  Створено сайт ДНЗ. На сайті розміщена  загальна інформація про дошкільний заклад, презентації про життя  наших вихованців в садочку, проектну діяльність з дітьми та батьками, свята, розваги, дозвілля, про  співпрацю з батьками. Сайт постійно поповнюється різними цікавими подіями.  

    Методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання пріоритетних напрямків роботи  педагогічного колективу закладу: впровадження здоров’язбережувальних технологій, як засобу збереження фізичного здоров’я дошкільників; екологічна компетентність дітей дошкільного віку; морально – патріотичне виховання дошкільнят у єднанні з  родиною.

       93% педагогів систематично брали участь в засіданнях педагогічної ради дошкільного закладу. На засіданнях педагогічної ради обговорювались  результати роботи, проблеми, які виникали в ході роботи   з дітьми та батьками.

 Атестуючими  вихователями були проведени такі  відкриті заняття.

 •  Мельник С.В. (діти 6 р.ж.) – бесіда «Мій рідний дім»;
 •  Глига О.С. ( діти  5 р.ж.) - «Я сам  бережу  своє здоров’я»;
 •  Тавлуй К.П..( діти 3 р.ж.) –  « Фея в гостях у малюків»
 •  Стельмах Д.О.( діти 7 р.ж) -  «Рух - це здоров’я і краса»;          
 • Стипанець В.П.( діти 4 р.ж.) - « Малювання долоньками»

Педагоги систематично відвідували відкриті заняття в садочку, методичні об’єднання району з наступним обговоренням на нарадах, педагогічних годинах про враження отриманих нових знань. Методична робота  з кадрами була направлена на  практичну допомогу  вихователям у вирішенні завдань річного плану та програмових завдань   у  навчально-виховної роботе з дітьми, батьками.  Педагогами впроваджувалися в практику роботи з дітьми розробки  змістовних занять з використанням  інноваційних   технологій,  цікавих ігрових прийомів це  ігри - подорожі, занятия – фантазії, презентації, проекти з  пізнавальної, мовленнєвої діяльності. Проводились інтегровані заняття які поєднувались  з аплікацією, конструюванням, физкультурою, природою.  З цього питання добре поставлена робота у вихователів Власюк В.М., Александренко Л.С. Лапіної А.Д..

 Добре поставдена робота з морально – патріотичного  виховання  у вихователів  Прядухіної Л.О,Скоробагатько Н.І, Власик В.М., Сапачук В.М.,Лапіної А.Д.Александренко , Васик Н.В Стипанець В.П., Байталюк Т.І. Вихователями усіх вікових груп   приділяється  увага сюжетно - рольовим  іграм де  діти вчаться грати разом , у них  розвиваються комунікативні здібності , моральні якості, уява. Діти залюбки грають у  різні ігри Сім’я,  автопарк, будівельники,  фітоаптека, фотостудія, дитячий садочок,  ветеренарна лікарня, крамниця,  фруктова лікарня, дитячий театр, ми режисери. Усі садові  групи організували та провели  до Міжнародного Дню театру  вистави  а саме: Два жадібних ведмежа,  Ріпка,  Теремок , Рукавичка,  Як звірята весну розбудили. Для вистави  використовували  різни види  театру: тіньовий , іграшок, ляльковий,  пальчиковий. Приймаючи участь у театралізованої діяльності діти знайомилися  з програмовими оповіданнями, казками віршами. вчилися  чітко говорити.

    Для підвищення теоретичного рівня, фахової компетентності педагогів в методичному центрі  постійно накопичується публікації  фахових журналів: “ Дошкільне виховання ”, “ Керівник дошкільним закладом ”, “ Палітра педагога ”,  “ Бібліотечка вихователя ”,     “ Музичний керівник ”, “ Мистецтво , “ Вихователь-методист ” . Газети: “ Дитячий садок ”, “ Розкажи онуку ”, “ Психолог дошкільного закладу.  Фахова література  дає змогу вихователям  підбирати матеріал до занять, вирішувати питання самоосвіти, самовдосконалення, саморозвитку, самовизначення. На початку і в кінці  навчального року проводилось обстеження дітей на звуковимову, збагачення словникового  запасу, вмінню спілкуватись українською мовою. Було визначено, що діти старшого дошкільного віку розмовляють як на українській мові (55%) так і російській (45%).  .

Всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності  педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності

Охорона та зміцнення здоров'я дітей

У 2016/17 н. р. у дошкільному закладі створено оптимальні умови для охорони та зміцнення здоров'я дітей, їхнього фізичного і психічного розвитку.

Створено умови для фізичного розвитку:

 • Різноманітні види і форми організації рухової активності у регламентованій діяльності;
 • збільшення моторної щільності занять із фізкультури до 75% у старших групах;
 • варіювання фізичного навантаження відповідно до індивідуальних особливостей дитини;
 • формування підгруп дітей відповідно до темпу фізичного розвитку;
 • впровадження оздоровчих технологій (зорова гімнастика, дихальна гімнастика, фітбол-гімнастика, психогімнастика) і методик із фізичного розвитку дітей

 В усіх вікових групах створено картотеку рухливих ігор, виготовлено посібники і атрибути для організації індивідуальної роботи з дітьми раннього віку. Інструктором з фізкультури  Стельмах Д.О. було на початку і в кінці року проведено обстеження дітей на оволодіння основними рухами  та якістю  виконання основних рухів. Запроваджена інноваційна технологія з футболами, гімнастика Любомира Бейби, ігровий стрейчинг, що позитивно відобразилося на  якості виконання різних фізичних вправ , спортивних іграх, розвагах “ Пригоди Світлофора – Моргайко ”, “ В гостях у Снігуроньки “Подорож до підводного царства ”

На протязі року відвідували  басейн 148 дітей, які навчалися виконувати вправи на воді : стріла, дельфін, поплавок, плавати на грудях та спині. Щомісяця проводився аналіз захворюваності дітей по групах, встановлювались причини відсутності дітей.

Щоквартально проводився медико - педагогічний контроль старшою медичною сестрою та вихователем-методистом

Водночас у практиці роботи дошкільного закладу недостатньо освоєно:

 • форми організації рухової активності дітей  та самостійній (організація спортивних вправ та ігор на повітрі,  спортивні розваги,, днів здоров’я);
 • бракує погодженості у плануванні роботи вихователів різних вікових груп та інструктора із фізкультури;
 • потребує удосконалення роботи із  з батьками в організації фізичного розвитку дітей ( участь у фізкультурних святах і розвагах тощо).

Робота методичного кабінету

          Коллектив   дошкільного закладу   приймав активну участь  у міських, районних конкурсах, заходах, фестивалях:

 • Талановита малеча  з номінацією “ Діти за мир;”
 • Роботи на виставку за темами : зимонька – зима ,  весна – красна , барви осені, літо;
 • Методичне об’єднання для інструкторів з фізичного виховання  Дарницького району
 •  "Використання  І К Т в ДНЗ”;
 • День вишиванок;
 • День  природи;

Інструктор із фізкультури організував практикум для вихователів  - початківців  груп «Організація фізкультурних занять на прогулянці у весняно-літній період» спільно з вихователем-методистом розроблено анкету для педагогів і батьків із фізичного розвитку дітей.

Але недостатньо освоєна у практиці роботи закладу взаємодія у плануванні та змісті фізкультурно-оздоровчої роботи вихователів груп, медичної служби, інструктора із фізкультури .

Проведений аналіз:

 • готовності груп до нового навчального року;
 • стан ведення ділової документації вихователів,  практичного психолога, музичного керівника. вихователя з фізичної культури;
 • інформативності куточків для батьків;
 • роботи педагогічного колективу з профілактики травматизму;
 • дитячих робіт з зображувальної діяльності;
 • медико – педагогічний контроль за проведенням ранкової гімнастики  та занять з фізкультури;
 • організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку.

В цілому рівень та результативність методичної роботи в ДНЗ  за 2015-2016 навчальний рік можна відзначити як достатній.

Вжиті  завідувачем дошкільним навчальним закладом заходи  щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку

     Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку» від 27.09.2010 року № 1/9-666 у 2013/2014  було охоплено 156 дітей 5річного віку, що склало  38% від  загальної кількості дітей. Зведені результати свідчать про те, що умови перебування дітей в групах  відповідають вимогам санітарно-епідеміологічного нагляду, з урахуванням  інтересів, запитів, здібностей дітей.    Велику увагу було приділено здійсненню психологічного супроводу навчально-виховного процесу дітей 6-го року життя. Протягом року неодноразово відбувалися індивідуальні та групові консультації з батьками дітей на тему:  «Розвиток емоційно-вольової поведінки», «Підготовка дітей до навчання у школі», «Інтелектуальний розвиток дитини і навчання у школі», «Розвиток уваги. Проблеми у поведінці дитини на передодні вступу до школи», «Формування конструктивної поведінки дитини вдома, або як знайти друзів». Змістовну інформацію батьки отримали на загальних батьківських зборах про  підготовку дитини до навчання у школі.

Психологом Корж Ю.В.  була проведена психологічна діагностика дітей старшого віку  щодо підготовки до навчання у школі  по таким показникам:інтелектуальний,;емоційний, соціальний розвиток.

Діагностика показала, що переважна більшість дітей які йдуть до школи мають достатній рівень інтелектуального розвитку, вміють  концентрувати увагу, логічно мислити, але не  завжди чітко висловлюють свою думку.

Для батьків та старших дошкільників у роздягальнях груп розміщені ширми «Готуємо майбутнього першокласника» з рубриками:

 • Що таке «готовність до школи»?;
 • Інтелектуальна  та вольова готовність дитини до школи;
 • Режим майбутнього школяра;
 • Поради батькам  «Як допомогти дитині успішно вчитись в школі»;
 • Розклад занять  виконувався відповідно до  програмно-методичного забезпечення освітнього процессу. В роботі з дітьми старшого віку  педагоги керуватись переліком навчальних видань, рекомендованих МОН України для використання в дошкільних навчальних закладах.

 Одним із напрямків в роботі педагогів зі старшими дошкільниками було формування життєвої компетентності дошкільника, здійснення підготовки дітей до школи, формування елементарних навичок навчальної діяльності. через фронтальні інтегровані, комплексні, тематичні та індивідуальні заняття. Більшість вихованців мають достатній рівень  самостійності, уміння слухати і виконувати вказівки дорослого

     В роботі зі старшими дошкільниками  забезпеченно наступність в роботі ДНЗ і початкової школи  за трьома напрямами:

 • інформаційно-просвітницька (ознайомлення із завданнями здійснення наступності в роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, спрямовані на формування духовно розвиненої, патріотично налаштованої та працелюбної особистості);
 • методична  (ознайомлення зі змістом, формами та методами  освітньої роботи в ДНЗ  і початковій школі);
 • практична (організація виховних заходів за участю старших дошкільників та молодших школярів).

Створення умов для варіативності навчання та вжиті  заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій. якими педагогічний колектив керувався при організації навально-виховного процесу з дітьми;

В даний час педагогічний  колектив ДНЗ інтенсивно впроваджуює в  роботу інноваційні технології  як організаційно - методичний інструментарій педагогічного процесу для  розвитку особистості  де педагог  у спілкуванні з дітьми дотримується положення: «Не поруч, не над, а разом!».

ДНЗ в роботі з дітьми використовує такі технологіі:

 • здоров'язберігаючі,  які спрямовані на зміцнення здоров'я дитини, розвиток фізичних якостей, виховання культурно- гігієнічних навичок, загартовування,  використання рухливих і спортивних ігор, психогимнастики, гімнастики для очей, динамічних пауз, проведення  системи фізкультурних занять  та  занять із серії « Фітбол», «Корф-бол», «Ігровий стрейчинг» (Стельмах Д.О, Тарковська М.В, Лапіна А.Д, Вовк Ю.О.)
 • технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка (скорочена програма)  з використанням  фізкультурних хвилинок, пауз, розваг і свят, великих  тематичних  макроігор, які  тривають протягом  кількох занять з дітьми і реалізується в рамках ігрової сюжетної теми яка  містить кілька  міні-ігор, ігор-вправ (  Стельмах Д.О.)
 • інформаційно-комунікаційна,  з використанням сучасної  комп'ютерної технології, щоб  йти в ногу з часом, сформувати основи інформаційної культури особистості,пред'явлена інформація на екрані комп'ютера в ігровій формі викликає у дітей великий пізнавальний  інтерес, розширює кругозір.( Глига  О.С.,Стельмах Д.О.. Лапіна А.Д., Барановська В.М., Александренко Л.С, Васик Н.В.)
 • спадщина В.Сухомлинського - суть технології базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до конкретної дитини це педагогіка серця,толерантності;розроблені вихователями Тавлуй К.П., Лапіной А.Д., Власюк В.М., Фещенко Ю.Г, Вовк Ю.О., Прядухіна Л.О.,основні норми моральної вихованості для  дошкільнят  ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей
 • розвиток творчих здібностей (автор Шульга Л) на заняттях з малювання в  дошкільних  групах вихователі Александренко Л.С.,Скоробагатько Н.І.,Байталюк Т.І., Лапіна А.Д., Власюк В.М.,   Шапоренко В.П.,проводят організацію зображувальної діяльності через виховання естетичних почуттів у сприйманні навколишнього під час  спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання;  допоміжним  у малюванні  – навчання технічним прийомам.
 • творчі проекти які вкючають технологію розвитку творчої особистості ТРВЗ (Г.Альтшуллера.) де основне завдання – навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань з нижчого рівня складності на вищий, та дослідницьку діяльність сформувати у дошкільнят основні ключові компетенції, здатності до дослідницького типу мислення. У роботі з дітьми дошкільного віку  вихователі Барановська В.М., Васик Н.В., Сапачук В.М., Гречуха Л.М, Забродська О.М., Стипанець В., Глухманюк Л. використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання під час організації експериментально – дослідницької діяльності, евристичних бесід, постановки і вирішення питань проблемного характеру, використання дидактичних ігор,  «занурення» у фарби, відтінки, звуки, запахи і  яскраві образи навколишньої природи;
   

Висновки  по виконанню завдань річного плану роботи.

У 2016 – 2017 навчальному році перед педагогічним колективом дошкільного закладу стояли такі завдання:

1. Забезпечити комплексний підхід   щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей через здоров’я зберігаючи та здоров’я формуючи технології.

2.  Направити зусилля педагогічного колективу в єднанні з батьками на створення  умов для  мовленнєвого розвитку дітей  через різні цікаві форми роботи  з урахуванням віку дітей.

3 Сприяти морально – патріотичному  розвитку дитини  через   різні ігри. живопис фольклорні  заходи, костюмовані свята, читання дитячої літератури, екскурсії.

   Проаналізувавши роботу дошкільного закладу за рік,  можна сказати, що є  певні досягнення та недоліки над якими треба працювати 

Позитивне в роботі з фізичного виховання:

Інструкторами з фізичного виховання  та плавання систематично проводились   заняття    за розкладом. Використовувались різноманітні форми організації  рухової активності дітей Впроваджено футбол  - гімнастика, ігровий стрейчинг. Діти приймали участь у змаганнях з плавання, фізкультури, за що отримали призови місця та подяки і нагороди.

Недоліки в роботі з фізичного виховання:

 • Мало приділялось уваги профілактиці плоскостопості та сколіозу;
 • Фізкультура на повітрі проводилась несистематично  ;
 • Дні здоров’я  проводилися не  досконало;
 • Відвідування дітьми басейну було недостатнім  в групах № 2, 11, 4,14
 • Недостатньо спортивного інвентарю та атрибутів для рухливих ігор в групах № 2,  14.

В перспективі планується :

 • Поповнити куточки спортивним інвентарем та атрибутами для рухливих ігор;
 • Удосконалювати фізкультурно  – оздоровчу роботу;
 • Продовжувати впроваджувати в практику роботи інноваційні методи по укріпленню здоров’я дітей.

На виконання завдань  мовленнєвого розвитку    проводилась запланована  робота. Обговорювалися з вихователями та батьками з проблеми розвитку мовлення дитини: звукової культури, інтонування, чіткого промовляння, мовного дихання. Було визначено, що батьками     мало   звертають увагу на мову дитини, не знають  що читати та як вчити    вірші, скоромовки на пам'ять.

Недоліки в роботі з питання мовленнєвого розвитку:

 • Вихователі не  завжди   звертають увагу на мовне дихання;
 • Мало приділяють увагу чіткості мови дитини;
 • На  батьківські збори не  достатньо обговорюються   питання мовленнєвого розвитку дітей.

В перспективі планується:

 • Подальша робота  з розвитку мови дитини на заняттях  та у повсякденному житті через дидактични ігри,  цікаві вправи, скоромовки, фольклор.

Позитивне в роботі з  мовленнєвого  виховання

 • В кожній віковій групі  проводились   робота для успішної реалізації розділу програми мова рідна слово рідне.  У дітей  підтримувалися бажання спілкуватися з дітьми та дорослими, розповідати про побачене, цікаві події.

Недоліки в роботі з  екологічного  виховання:

 • Мало приділялось уваги  удосконаленню звукової культури мовлення  ;
 • Мало приділялось увага складанню самостійних розповідей;

В перспективі планується:

 • Удосконалювати  роботу з мовленнєвого виховання;
 • Створення розвивального мовленнєвого  середовища;

Позитивне в роботі з  екологічного  виховання

 В кожній віковій групі  проводились   робота для успішної реалізації  екологічного виховання згідно з вимогами освітніх програм. У дітей  формувалися   знання про  природу, правила  поведінки на природі. 

Недоліки в роботі з  екологічного виховання:

 • Не в усіх групах е куточки з дослідницької діяльності;
 • Догляд за квітами в куточках природи не завжди був  правильним ;
 • Для пошуково -  дослідницької діяльності  недостатньо обладнання;

В перспективі планується

 • Поповнити куточки   дослідницької діяльності  інвентарем  для різних   дослідів;
 • Накопичувати матеріали, дидактичні ігри з  екологічного  виховання;
 • Удосконалювати роботу з екологічного виховання;
 • Продовжувати впроваджувати в практику роботи проектну діяльність з екологічного виховання

Позитивне в роботі  по  підготовці  дітей до шкільного навчання:

Достатньо уваги приділялось  виконанню програмових завдань програми “Дитина та Впевнений старт”,   а саме інтелектуальному,  емоційному,  соціальному  розвитку дітей  під час навчальної, ігрової, трудової,образотворчої діяльності.

Недоліки в роботі з питань підготовки  дітей до школи:

 • більшої уваги потребує, розвиток психічних процесів;
 • треба більше використовувати різних ігор, вправ на розвиток дрібної моторики.

В перспективі  планується:

 • створити в кожній групі куточки на  розвиток дрібної моторики руки;
 • залучати батьків протягом усього навчального року до вирішення поставлених  програмових завдань,  адаптації до шкільного  життя, психологічної  зрілості.

Визначені недоліки у річному плані роботи а саме:

 • у розділі  методична робота з кадрами -  відсутністні творчі звіти  вихователів та  педагогів - " вузьких"  спеціалістів за рік.
 • у розділі організаційно – педагогічна робота - (робота з батьками)  під час планування не включається  вивчення досвіду з родинного виховання, організація гуртків для батьків та школи молодих батьків.

Враховуючи  успіхи та недоліки в роботі, педагогічний колектив дошкільного  закладу ставить перед собою

Завдання на наступний 2017-2018 навчальний рік.  

1. Забезпечити здоров'езберігаючи  технології через  вплив професійної компетентності педагога   використовуючи рухливі¸ спортивні ігри,  гімнастику  для очей та дихальну,  динамічні паузи, релаксацію,  які спрямовані на фізичний розвиток  та зміцнення здоров'я дитини.

2. Спрямувати діяльність педагогічного колективу  на вирішення  основних  завдань пов'язаних  з усіма сторонами виховної та освітньої  роботи   через використання інформаційно ігрової  технологій, надавати можливість дитині відкривати горизонти свого знання

3. Формувати у дітей дошкольного віку патриотчне почуття до рідного дому,рідного  садочку  шляхом залучення їх до посильної  трудової діяльності.

                              Завідувач ДНЗ № 89 _________________________ Кущова Т.В.

Інформація про отримання товарів у 2017 році

Інформація про отримання товарів у 2017 році